แบบยืนยันตัวตนผู้ที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดแพร่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่


อ้างอิงจากแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข
ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการรักษาและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
We need your help in providing the most accurate and truthful medical statement in order for us to treat and prevent spreading of the disease effectively
จังหวัด